Prawo gospodarcze


Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. Istotą usług oferowanych przez Kancelarię w tym zakresie jest maksymalne ograniczenie ryzyk prawnych klientów oraz dobór optymalnych form prowadzenia działalności.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • obsługę aspektów korporacyjnych spółek prawa handlowego, tj.: zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rady nadzorczej;
  • bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym negocjowanie i przygotowanie umów w zakresie prawa handlowego i cywilnego;
  • tworzenie, łączenie oraz przekształcanie spółek prawa handlowego;
  • przeprowadzanie badań prawnych (due dilligence);
  • prowadzenie postępowań prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa;
  • reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych zarówno podmiotu upadłego, jak wierzycieli.