Obrót nieruchomościami


Kancelaria zajmuje się obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem nieruchomościami. Klientami Kancelarii są zarówno osoby, których celem jest nabycie gruntów lub lokali mieszkalnych lub użytkowych, jak również podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, budowaniem oraz sprzedażą mieszkań. Dzięki współpracy z kancelariami notarialnymi usługa Kancelarii ma dla klienta charakter kompleksowy.

Kancelaria oferuje w szczególności:

  • negocjowanie i przygotowanie umów związanych ze sprzedażą bądź zakupem nieruchomości;
  • negocjowanie i przygotowanie umów związanych z dzierżawą lub najmem nieruchomości;
  • reprezentowanie inwestora przed organami administracji, w tym w szczególności związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy.