Zwrot nadpłaty podatku dzięki wyrokom Trybunału Konstytucyjnego

W grudniu 2017 roku Trybunał Konstytucyjny wydał dwa istotne wyroki dotyczące podatku od nieruchomości.

Wyrok z 13 grudnia 2017 roku dotyczył opodatkowania specyficznego rodzaju obiektów budowlanych. Od lat organy podatkowe kwalifikowały obiekty takie jak kontenery telekomunikacyjne, silosy, oczyszczalnie ścieków, a nawet niektóre stadiony, które spełniały przesłanki definicji budynku z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako budowle. Organy i sądy administracyjne rozstrzygały, że kluczowe znaczenie ma tutaj nie spełnianie formalnej definicji budynku, a raczej ich funkcja – na przykład wypełnienie obiektu urządzeniami, zamiast przeznaczenia go na pobyt ludzi. Bezpośrednim skutkiem tej kwalifikacji było naliczanie podatku na podstawie wartości początkowej budowli, a nie powierzchni użytkowej budynku. W niektórych przypadkach mogło to oznaczać nawet 40-krotny wzrost opodatkowania.

Drugi wyrok (z dnia 12 grudnia 2017 roku) dotyczył opodatkowania nieruchomości, której jednym tylko ze współwłaścicieli jest przedsiębiorca. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że ani osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości (na przykład małżonek przedsiębiorcy), ani nawet przedsiębiorca, który nie wykorzystuje nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej nie może być obciążony podatkiem według stawki właściwej dla działalności gospodarczej.

Obydwa wyroki są wyrazem zasady in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika). Wyroki mają znaczenie nie tylko dla przyszłych zobowiązań podatkowych, ale także dla podatków już zapłaconych. Nasza Kancelaria od lat pomaga swoim Klientom odzyskiwać nadpłacone kwoty podatku nie tylko od nieruchomości, ale także od czynności cywilnoprawnych czy podatku dochodowego.

W przypadku opisanych rozstrzygnięć, trzeba pamiętać, że możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku ograniczona jest bardzo krótkim terminem. Terminy te upływają odpowiednio 29 stycznia i 22 stycznia 2018 r. Dłuższy termin dotyczy wyłącznie postępowań, które zakończone zostały na drodze sądowej.

Share this article